Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาร้อยเอ็ด
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 8 สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรับรู้อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ณ โรงเรียนเมืองสรวงวิทยา
วันพุธ, 30 พฤศจิกายน 542
                                          วันนี้ 2  สิงหาคม 2561 TK park Roi... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
วันพฤหัสบดี, 01 มีนาคม 2561
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2561
วันจันทร์, 19 พฤศจิกายน 2561
                                             วันที่ 19  ธันวาคม  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 28 พ.ย. 2561
วันพฤหัสบดี, 29 พฤศจิกายน 2561
                                             วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
วันจันทร์, 21 ตุลาคม 2556
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...
IMAGE โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
วันพุธ, 27 กุมภาพันธ์ 2562
                 ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รกน.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะกรรมการประเมินเพื่อติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด... Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
                 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11
วันศุกร์, 15 กุมภาพันธ์ 2562
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562... Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด (เชี่ยวชาญ)
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
           วันที่ 25 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
วันอังคาร, 22 มกราคม 2562
              วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด
วันศุกร์, 25 มกราคม 2562
           วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ต. ขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2562
                วันนี้ 7 มีนาคม 2562​ TK park Roi Et นำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์และจัด​กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ต. ขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ บ้านหนองนาหล้า อบต.โหรา อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
วันพุธ, 06 มีนาคม 2562
               วันที่ 6 มีนาคม 2562​ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด​ออกให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้​ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ บ้านหนองนาหล้า อบต.โหรา อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด  Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านโนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
วันอังคาร, 05 มีนาคม 2562
               วันนี้ 5 มีนาคม 2562​ TK park Roi Et นำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์และจัด​กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านโนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด   Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบล​โนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
วันจันทร์, 04 มีนาคม 2562
               วันนี้ 4 มีนาคม 2562​ อุทยาน​การ​เรียนรู้​ร้อยเอ็ด​ ออก​ให้บริการ​จัด​กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ ณ​ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​เทศบาลตำบล​โนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด   Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ อบต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด
วันพฤหัสบดี, 28 กุมภาพันธ์ 2562
         วันนี้ 28 กุมภาพันธ์​2562​ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด​จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้​ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ อบต.มะอึ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด Read More...

Home

สููจิบัตรการจัดงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

สููจิบัตรการจัดงานบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2562

 61 copy

 612 copy

เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประสาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียน

เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม https://drive.google.com/open?id=1l136g3bUaTIDBmviUpsVwwibonSD5vgm

ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11

                       โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาคราม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครราชสีมา แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไตรวิทยา อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สนใจ----->คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

โครงสร้างกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

 

stutrue61 

ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา

ฝ่ายนิเทศและประเมินผล

 

นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายนิเทศและประเมินผล

 


 

นางอภันตรี   พรรณาสุระ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


 ja

นางสาวทัดหทัย   ไกรยสวน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 


 

 

 

นายชัยทวี  คงคูณ

คนงานทั่วไป

 

 

โรงเรียนในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด

ss1

ฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี

 

 

 ฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี

  

 run

 นางรุ่งฟ้า   วิเชียรศรี

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายวัฒนธรรมและประเพณี


 

 

  tat1

 นางสาวพิศเพลิน   พันธุ

                      นักวิชาการศึกษาชำนาญการ                           

                         

                  plan1

                          นายพิทักษ์  ปุยฝ้าย

                นักวิชาการศึกษาชำนาญการ               

                        

                            นางอริสรา   สุราอามาตย์

                         นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

                 

                     นางพรรณสิริ   พลตรี

                 เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

ติดต่อเรา

sis 58

{pdf=http://e-doc.pao-roiet.go.th/pdf/convertfiletopdf.pdf|900|600}

{pdf=http://edu101.pao-roite.go.th/pdf/sis58.pdf|900|600}

 

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. e-book