Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
Monday, 21 October 2013
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE กิจกรรมต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนผู้สูงอายุ
Tuesday, 30 April 2019
                วันที่ 30 เมษายน 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด... Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งมอบหนังสือ
Thursday, 01 August 2019
             วันนี้ 1 ส.ค. 2562 TK park Roi Et... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
Thursday, 01 March 2018
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2561
Monday, 19 November 2018
                                             วันที่ 19  ธันวาคม  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 28 พ.ย. 2561
Thursday, 29 November 2018
                                             วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...
IMAGE โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
Friday, 23 August 2019
                วันที่  23  สิงหาคม 2562  องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 Read More...
IMAGE โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
Wednesday, 27 February 2019
                 ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รกน.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะกรรมการประเมินเพื่อติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด... Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ
Friday, 25 January 2019
                 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11
Friday, 15 February 2019
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562... Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด (เชี่ยวชาญ)
Friday, 25 January 2019
           วันที่ 25 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
Tuesday, 22 January 2019
              วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร Read More...
IMAGE กิจกรรมหนังสือหมุนเวียน
Wednesday, 18 September 2019
                   18 ก.ย. 62 TK park Roi Et ออกดำเนินกิจกรรมหนังสือหมุนเวียน ณ เครือข่าย 6 แห่ง คือ อบต.โหรา, อบต.บ้านดู่,อบต.หน่อม,ทต.โนนสวรรค์,อบต.กำแพงและอบต.หนองแวงควง     Read More...
IMAGE กิจกรรมหนังสือหมุนเวียน
Tuesday, 17 September 2019
                   17 ก.ย. 62 TK park Roi Et ออกดำเนินกิจกรรมหนังสือหมุนเวียน ณ เครือข่าย 6 แห่ง คือ อบต.ขี้เหล็ก, ทต.โพนเมือง,อบต.สว่าง,ทต.โคกกกม่วง,ทต.มะอึ,อบต.ม่วงลาด     Read More...
IMAGE จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในงานเปิดบ้านวิชาการเหล็กพิทย์
Friday, 13 September 2019
                   13 ก.ย. 62 TK park Roi Et ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ในงานเปิดบ้านวิชาการเหล็กพิทย์ ณ ร.ร.ขี้เหล็กพิทยาคม โดยได้รับเกียรติจากท่านคม กนกนภากุล รองนายก อบจ.ร้อยเอ็ดเป็นประธานในพิธีเปิด     Read More...
IMAGE ต้อนรับนักเรียน ครู และบุคลากร จากโรงเรียนอนุบาลพระกุมาร
Thursday, 12 September 2019
           วันที่ 12 กันยายน 2562 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด (TK park Roi Et) ต้อนรับนักเรียน ครู และบุคลากร จากโรงเรียนอนุบาลพระกุมารร้อยเอ็ด ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 250 คน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ดังนี้   1. กิจกรรมเรียนรู้สื่อสร้างสรรค์ Merge cube พร้อมประดิษฐ์ กล่อง Merge cube2.กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เรื่อง เฟิร์น... Read More...
IMAGE นิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในงาน “ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน 2019” ณ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด
Thursday, 29 August 2019
          วันที่ 29 สิงหาคม 62 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด (TK park Roi Et) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมจัดนิทรรศการและกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ในงาน “ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน 2019” ณ โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อ. พนมไพร จ. ร้อยเอ็ด Read More...

Home

โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง

                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับการประเมินเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

p1c70775pqdvkj1f1ada1mic1o45

 

Read more: โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง

แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

                   

p1c82994etl7jt5isi8ktv11ef5

                     วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานแถลงข่าวการจัดประมูลทะเบียนรถ ของสำนักงานขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

Read more: แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล

                   

p1clb7de5i1n62a4a5iapjc1m736

                     วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ โรงยมพละศึกษา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

Read more: พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล

พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล

                   

p1clt6np4mihvjgf1udhujm1ri19

                     วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ณ โรงยมพละศึกษา สนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด

 

 

Read more: พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล

เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม

                   

p1cm4qlnrli5jden16re1u4i97gb

                     วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดโครงการตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียนโรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด 

 

Read more: เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม