Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
IMAGE พิธีปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 22 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 20  สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE เปิดงาน ตลาดนัดวิชาการ เปิดประตูสู่อาเซียน โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 30 สิงหาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE แถลงข่าวงานประมูลทะเบียนขนส่งจังหวัดร้อยเอ็ด
Monday, 21 October 2013
                                         วันที่ 8  มีนาคม 2561 นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียง
Monday, 21 October 2013
                   วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 21 ก.พ.61
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 21 กุมภาพันธ์  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ด พบประชาชน 7 มีนาคม 2561
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 7  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 14 มี.ค. 2561
Thursday, 01 March 2018
                                          วันที่ 14  มีนาคม  2561  กองการศึกษา... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 19 ธันวาคม 2561
Monday, 19 November 2018
                                             วันที่ 19  ธันวาคม  2561... Read More...
IMAGE อบจ.ร้อยเอ็ดพบประชาชน วันที่ 28 พ.ย. 2561
Thursday, 29 November 2018
                                             วันที่ 28  พฤศจิกายน  2561... Read More...
IMAGE ปรับปรุงลอกทางระบายน้ำสนามกีฬาจังหวัดร้อยเอ็ด
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 13   มกราคม  2561  นายชาติชาย... Read More...
IMAGE โครงการ Introduction Course One ASIA One Goal
Monday, 21 October 2013
                                          วันที่ 5   มีนาคม  2561... Read More...
IMAGE โครงการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
Wednesday, 27 February 2019
                 ระหว่างวันที่ 21 - 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รกน.ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นหัวหน้าคณะกรรมการประเมินเพื่อติดตาม และให้ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด... Read More...
IMAGE การประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ
Friday, 25 January 2019
                 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11... Read More...
IMAGE การประชุมคณะกรรมการพิจารณาทุนการศึกษา (ม.ท.ศ.) รุ่นที่ 11
Friday, 15 February 2019
    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ นายธีรชัย แสนภูวา ท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด ได้ให้เกียรติพบปะคณะผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ในการประชุมพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียน เพื่อรับพระราชทานทุน การศึกษา โครงการทุนการศึกษาฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.)" รุ่นที่ 11 ปีการศึกษา 2562... Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด (เชี่ยวชาญ)
Friday, 25 January 2019
           วันที่ 25 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการ เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัด
Tuesday, 22 January 2019
              วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านไกรศักดิ์ วรทัต ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมคณะกรรมการจากหน่วยตรวจสอบภายใน ออกตรวจเยี่ยม ติดตามการปฏิบัติงานด้านการเบิกจ่าย การจัดทำบัญชี และการพัสดุของสถานศึกษา พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติเพื่อการพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา บรรยากาศเป็นไปอย่างเป็นกัลยาณมิตร Read More...
IMAGE ประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูในสังกัด อบจ.ร้อยเอ็ด
Friday, 25 January 2019
           วันที่ 22 มกราคม 2562 ท่านชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ด รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษาฯ พร้อมคณะกรรมการประเมินวิทยฐานะ ประเมินผลงานทางวิชาการเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น บรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง   Read More...
IMAGE กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านรอบเมือง อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด
Thursday, 07 March 2019
                วันที่ 9 เมษายน 2562 TK park Roi Et นำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์และจัด​กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านรอบเมือง อบต.รอบเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ อบจ.เคลื่อนที่
Thursday, 07 March 2019
                วันนี้ 27 มีนาคม​ 2562 TK park Roi Et นำสื่อและชุดนิทรรศการออกให้บริการร่วมกับโครงการ อบจ.พบประชาชนที่ อบต.ท่าหาดยาว อ.โพนทราย จ.ร้อยเอ็ด Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ต. ขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด
Thursday, 07 March 2019
                วันนี้ 7 มีนาคม 2562​ TK park Roi Et นำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์และจัด​กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนบ้านแคนสามัคคี ต. ขอนแก่น อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ บ้านหนองนาหล้า อบต.โหรา อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด
Wednesday, 06 March 2019
               วันที่ 6 มีนาคม 2562​ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด​ออกให้บริการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้​ ณ ศูนย์พัฒนา​เด็กเล็ก​ บ้านหนองนาหล้า อบต.โหรา อำเภออาจสามารถ จ.ร้อยเอ็ด  Read More...
IMAGE กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ณ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านโนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด
Tuesday, 05 March 2019
               วันนี้ 5 มีนาคม 2562​ TK park Roi Et นำสื่อการเรียนรู้สร้างสรรค์และจัด​กิจ​กรร​มส่ง​เส​ริ​มการ​เรียนรู้​ภาษาอังกฤษ ให้กับน้องๆ ศูนย์​พัฒนา​เด็กเล็ก​บ้านโนนสวรรค์​ อ.ปทุมรัตต์ จ.ร้อยเอ็ด   Read More...

Home

งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

p1c7q1gstk1jo9je11sformcpnb 

   

         

                          วันที่ 1  มีนาคม  2561  นายชาติชาย  ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน ร่วมทำบุญตักบาตร และเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

 

Read more: งานวันมาฆบูชา ประจำปี 2561

งานฉลองครบรอบ 2 ปี TK อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

p1c84ff66i1n08h144qa1aeu5c0o 

   

         

                          วันที่ 9  มีนาคม  2561  นายทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ให้เกียรติเป็นประธาน เปิดงานครบรอบ 2 ปี TK Park Roiet ณ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ซึ่งในงานมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

 

Read more: งานฉลองครบรอบ 2 ปี TK อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

เปิดห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร พล.ร.6

p1ca58j4b51d1n1cjmeoh1082tno7 

   

         

                          วันที่ 3 เมษายน นายมังกร ยนต์ตระกูล นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด และนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมเจ้าหน้าที่ TK park Roi Et ได้นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ และสื่อการเรียนรู้ เข้าร่วมพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร พล.ร.6 ณ ค่ายสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 

 

Read more: เปิดห้องสมุดมีชีวิตในหน่วยทหาร พล.ร.6

พิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

   

         p1c7q1011316j31mknrj1c8r1ehr4

                          วันที่ 2  มีนาคม  2561  คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมพิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2561 

 

Read more: พิธีอัญเชิญพระอุปคุตงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

แห่กัณฑ์หลอนงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

 

   

         p1c7pvk15c1sva1rq61fqh12j5r29

                          วันที่ 4   มีนาคม  2561  นายทัศนัย  ไวนิยมพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมงานประเพณีบุญผะเหวดประจำปี 2561 

 

Read more: แห่กัณฑ์หลอนงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปี 2561

โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

 

  p1cdgqe76ml3b1tbpdup11s0hss7 

         

                                        วันที่  14  พฤษภาคม 2561   นายมังกร  ยนต์ตระกูล  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด  ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ  ห้องประชุม  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด

 

 

 

 

Read more: โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561

ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

 

  p1cdm3jibcanf1f4cupj1ivb14r38 

         

                                        วันที่  17 พฤษภาคม 2561 นายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานในการประชุมข้าราชการ และพนักงานจ้าง กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประจำเดือน เพื่อแจ้งนโยบาย และปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติราชการ พร้อมรับทราบปัญหา อุปสรรค ในการปฏิบัติงานเพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

 

 

 

Read more: ประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2561

การประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

 

  p1ce09t5sf1sa31hj31qec1n1sqpi5 

         

                     วันที่ 18 พฤษภาคม ๒๕๖๑ ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดการประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ณ. ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รกน.ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ พบปะและให้แนวทางการจัดการศึกษาแก่คณะครูที่เข้าร่วมประชุม               

 

 

Read more: การประชุมเพื่อติดตามการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551...

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มะอึ

 

  p1ceq3878m13sc1ka1q8urpu93c4 

         

                     วันที่ 30 พฤษภาคม ๒๕๖๑ อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและผู้พิการประจำตำบลมะอึ จำนวน ๗๐ คน และผู้ดูแลผู้สูงอายุ จำนวน ๕ คน

 

Read more: ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.มะอึ

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code"

 

 p1clanhf0ochn4178bc17hb1arag  

         

                     วันที่ 20 สิงหาคม ๒๕๖๑  อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ด ดำเนินการจัดอบรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code" ที่ รร.ขี้เหล็กพิทยาคม  อ.อาจสามารถ โดยมีท่านรองชาติชาย ชมเชี่ยวชาญ รองปลัด อบจ.ร้อยเอ็ดที่เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ โดยมีผู้เข้าอบรมเป็นนักเรียน และบุคลากรครู จำนวน 100 คน

 

Read more: กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที หลักสูตร "การสร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ ด้วย QR Code"