Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

ประชาสัมพันธ์โครงการช้างเผือก รุ่นที่ 11

                       โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดไตรวิทยาคราม อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครราชสีมา แจ้งประชาสัมพันธ์นักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนในโรงเรียนปริยัติธรรมวัดไตรวิทยา อำเภอทุ่งส่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช  สนใจ----->คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เผยแพร่คลิปวีดิทัศน์และสื่อประสาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียน

เผยแพร่คลิปวีดีทัศน์และสื่อประชาสัมพันธ์การเป็นประธานอาเซียนของไทย รายละเอียดสามารถดาวน์โหลดได้ตาม https://drive.google.com/open?id=1l136g3bUaTIDBmviUpsVwwibonSD5vgm

e-book

ชื่อผลงาน  :  ชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

                      ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้จัดทำ      :  นางปาริชาติ  ซาชิโย  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนขี้เหล็กพิทยาคม

 

 

ชุดฝึกปฏิบัติโครงงานวิทยาศาสตร์ โดยใช้วิจัยเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

    

 2shot
 3shot  4shot
 5shot  6shot
 7shot  8shot
   
   
   
   

 

 

 

sis 58

{pdf=http://e-doc.pao-roiet.go.th/pdf/convertfiletopdf.pdf|900|600}

{pdf=http://edu101.pao-roite.go.th/pdf/sis58.pdf|900|600}

 

ฝ่ายนิเทศและประเมินผลการศึกษา

ฝ่ายนิเทศและประเมินผล

 

นางนิชาภา  เวฬุวันรักษ์

นักบริหารการศึกษาต้น

หัวหน้าฝ่ายนิเทศและประเมินผล

 


 

นางอภันตรี   พรรณาสุระ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 


 ja

นางสาวทัดหทัย   ไกรยสวน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ

 


 

 

 

นายชัยทวี  คงคูณ

คนงานทั่วไป