Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที "อบรมหลักสูตร Computer Art สร้างแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio

 

 p1ctc6g6k0mfmcu81ijakea1va29  

        วันที่ 27 พ.ย. 61 อุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ไอที "อบรมหลักสูตร Computer Art สร้างแฟ้มสะสมผลงาน Portfolio"
ตามโครงการอุทยานการเรียนรู้ร้อยเอ็ดรุ่นที่ 7 และ 8