Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2561

 

p1cn5vij3f1u4k1u341k428pidb86  

       วันที่  8  กันยายน  2561 กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหาส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด จัดโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้แก่ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด