Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

 

โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม รับการประเมินโรงเรียนพอเพียง

 

 p1c2g61kjv1pfb101mfqola7qvu6  

         

                          วันที่ 21 ธันวาคม 2560 โรงเรียนโพธิ์ทองพิทยาคม โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด รับการประเมิน "โรงเรียนพอเพียง (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560"

 

                               ด้วยกรมส่งเสิรมการปกครองท้องถิ่นได้มีโครงการ "โรงเรียนพอเพียง (Local Sufficiency School : LSS) ปีการศึกษา 2560" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สถานศึกษาสังกัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเสริมสร้างลักษณะนิสัยในการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของผู้เรียน ให้มีทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างพอเพียง มีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีวิจารณญาณบนหลักการของความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน และมีความรู้และคุณธรรม กำกับเป็นพื้นฐานในการดำเนินชีวิต